W SGGW powstało Centrum Badań Biomedycznych

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otwarto Centrum Badań Biomedycznych. Na uruchomienie centrum przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej uczelnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 mln zł, w ramach RPO WM 2007-2013. W nowoczesnych laboratoriach prowadzone będą innowacyjne badania z pogranicza weterynarii i medycyny.

Więcej

Dodano 2015-10-16 11:21:33

Opis założeń współpracy Uczelni z Podmiotami Otoczenia Gospodarczego

Tradycyjne funkcje dydaktyczne oraz naukowo-badawcze uczelni wyższych podlegają obecnie szeregowi nowych wyzwań społecznych i cywilizacyjnych. Od nowoczesnej uczelni wyższej oczekuje się coraz częściej konkretnego wkładu i aktywnego zaangażowania w rozwiązywanie problemów stojących przed społeczeństwem. Jednym z kluczowych wyzwań jest poszukiwanie sposobów na kreatywne rozwiązywanie problemów nowoczesnej gospodarki. Rozwój gospodarczy opiera się bowiem na intensywnym wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia. W tym celu uczelnie wyższe powinny ściśle współpracować ze swym najbliższym otoczeniem biznesowym w znacznie szerszym, niż do tej pory, zakresie.

Podstawowym celem uczelni wyższej w inicjowaniu współpracy z otoczeniem biznesowym jest poprawa jakości kształcenia i badań, natomiast celem przedsiębiorstwa — zwiększenie produktywności i efektywności działania. Dostosowanie programów dydaktycznych do potrzeb rynku pracy służy jednocześnie podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego, co również przekłada się później na lepsze wyniki przedsiębiorstw oraz na większą satysfakcję absolwentów.

Konkretne sukcesy wzajemnej współpracy przyczyniają się także do zwiększenia rozpoznawalności uczelni wyższej wśród pracodawców i potencjalnych kandydatów na studia. Proces ten skutkuje, co zrozumiałe, większą liczbą kandydatów na studia oraz pozyskiwaniem nowych partnerów biznesowych. W obliczu zmian demograficznych zachodzących w Polsce i nasilającego się konkurowania uczelni wyższych o studentów, cel ten będzie coraz ważniejszy. Jednocześnie, pozytywny wizerunek przedsiębiorstw aktywnie współpracujących ze środowiskiem akademickim może pomóc im w pozyskiwaniu najlepszych absolwentów szkół średnich oraz kandydatów na studia II stopnia, studia doktoranckie oraz podyplomowe.

kierunki  /  porozumienia  /  praktyki
ankieta dla pracodawcy  /  aktualności  /  kontakt
Copyright © 2014 - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
regulamin  /  polityka prywatności